Dünya’da Çöpün Hikayesi

Dünya’da Çöpün Hikayesi

Çöplerin, yani katı atıkların ortadan kaldırılması ile ilgili problemler, tarih boyunca insanların kabileler, köyler gibi irili ufaklı topluluklar olarak bir araya gelmesi ve hayatın bir parçası olan atıkların birikmesi ile ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi ile beraber toplumların teknolojik gelişim süreci başlamıştır. Buna paralel olarak katı atıkların oluşum miktarları artmaya başlamış ve bunların yok edilmesi ile ilgili problemler gittikçe daha büyük boyutlara ve özelliklere ulaşmıştır.

Dünya nüfusunun 2016 yılında 7,4 milyara ulaşması bekleniyor. 2012 yılında Türkiye’de kentlerde yaşayanlar toplam nüfusun yaklaşık %78’ini oluştururken, bugün dünyada bu oranın toplam nüfusun %54’üne ulaştığı ve Birleşmiş Milletler’in tahminine göre 2050’de %66’ya yükseleceği, kentlerde yaşayan insan sayısının da bugünkünün 2-3 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu olan kentleşme başlı başına bir problem olmamakla birlikte, gelişigüzel ve plansız büyüme sonucu, kamusal alanların ve doğanın zarar görmesi, hava ve su kirliliği ile katı atık oluşumu gibi birçok çevresel soruna sebebiyet vermektedir.

Hızlı nüfus artışı, endüstriyel gelişme ve kentleşme gibi olgular, özellikle Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülke kentlerinde katı atık yani “çöp” sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların boyutu, kentlerde atık yönetiminde yaygın bir şekilde uygulanan toplama, taşıma ve depolamadan oluşan sistemin yetersiz kalmasına sebep olmuştur.